Nari Shiksha Rachna (600 คำ) JSC, SSC |

ข้อบ่งชี้ในการเขียนการศึกษาของสตรี

  • บทนำ
  • การศึกษาของสตรีในอดีตและปัจจุบัน
  • ความจำเป็นในการศึกษาของสตรี
  • ขั้นตอนในการศึกษาของสตรี
  • สิ่งที่ต้องทำเพื่อเผยแพร่การศึกษาของสตรี
  • สรุป

บทความการศึกษาของสตรี

บทนำ:

ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการศึกษาในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ของมนุษย์ ผู้หญิง ‘Hayek’ หรือ ‘Men’ Hayek เป็นตัวตนที่สำคัญของพวกเขา ความจำเป็นในการศึกษาเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้สำหรับการพัฒนามนุษยชาติของสตรีเพื่อการพัฒนาในฐานะมนุษย์ที่ยอดเยี่ยม ความต้องการแม่ในอุดมคติสำหรับชาติในอุดมคติไม่ควรปฏิเสธความจริงนิรันดร์นี้ หากแม่ไม่ได้รับการศึกษาเด็กก็จะไม่ได้รับการศึกษา หากเด็กไม่ได้รับการศึกษาแล้วอนาคตของชาติจะมืดมน หากเป็นไปได้ที่จะรับประกันการขยายตัวของการศึกษาของสตรีความก้าวหน้าของชาติก็จะเกิดขึ้น ความสำคัญของการศึกษาของสตรีเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่หลากหลายของความเป็นเลิศสูงสุดของอารยธรรม

การศึกษาของสตรีในอดีตและปัจจุบัน:

อดีตการศึกษาของผู้หญิงไม่ค่อยมีความสุข ปัญหาต่างๆได้ขัดขวางการศึกษาของสตรีในอดีต
สร้าง. การศึกษาของสตรีถูกละเลยในอินเดียที่ไม่มีการแบ่งแยกของอังกฤษก่อนศตวรรษที่สิบเก้า ทั้งที่ก่อนหน้านั้นแน่นอนว่ารากเหง้าของความประมาทนี้ฝังรากลึก ผู้หญิงถูกกีดกันทางการศึกษา โดยทั่วไปด้วยเหตุผลต่อไปนี้

ก. วินัยทางศาสนา
ข. ไสยศาสตร์;
ค. ด้านลบของสังคมปรมาจารย์
D, ความไม่รู้ของผู้หญิง, ความกลัวทางศาสนา;
. ขาดจิตสำนึกทางวัฒนธรรม
ฉ. ผู้หญิงไม่สนใจเรื่องการศึกษา
G, การพึ่งพา

เหตุผลที่เหมาะสมมีอยู่ในประเทศของเราแม้ในช่วงปากีสถาน ในช่วงหลังการประกาศเอกราชได้มีการริเริ่มโครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสตรีแม้ว่าในปัจจุบันการศึกษาของสตรีจะไม่น่าอนาถเหมือน แต่ก่อน
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ ในประเทศของเราผู้หญิงยังไม่สามารถได้รับการศึกษาในอัตราเดียวกับผู้ชาย

ความจำเป็นในการศึกษาของสตรี:

“การศึกษาของสตรีเป็นเครื่องมือหลักอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศโดยรวม” อมาตยาเซนนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลกล่าวในงานสัมมนาเกี่ยวกับความจำเป็นในการศึกษาของสตรี นโปเลียนพูดว่า

‘ขอให้ฝรั่งเศสมีความดี
แม่และเธอจะมีลูกชายที่ดี

ความจำเป็นในการศึกษาของสตรีมีมานานแล้ว การศึกษาของสตรีถือได้ว่ามีความสำคัญมากกว่าอารยธรรมในปัจจุบัน ความสำคัญของการศึกษาของสตรีเกี่ยวพันกับสังคมรัฐครอบครัวและแม้แต่ผลประโยชน์ส่วนตัวของประเทศ ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศของเราเป็นผู้หญิง หากประชากรครึ่งหนึ่งนี้ไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์อนาคตของประเทศก็ไม่อาจปฏิเสธได้ ผู้หญิงที่ได้รับการศึกษาในทุกพื้นที่ของรัฐจำเป็นต้องเริ่มจากครอบครัว ผู้หญิงที่ได้รับการศึกษาสามารถมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาประเทศโดยรวมโดยให้การสนับสนุนชายของตนผ่านการศึกษา สามารถมีส่วนร่วมในการวางรากฐานเพื่ออนาคตที่สดใสของประเทศได้. การศึกษาของสตรี

1. ครอบครัวในอุดมคติไม่พัฒนาเท่าที่ควร
2. สังคมล้าหลังไปมากในเรื่องของน้ำมันในกลุ่มคนที่มีการศึกษา
3. ความล้าหลังทางเศรษฐกิจไม่ได้ตัด;
4. ความไม่ลงรอยกันในชีวิตสมรสไม่โปร่งใส
5. ผู้หญิงที่ไม่มีการศึกษาถือเป็นผู้ว่างงานในประเทศ:
6. คุณสมบัติตามธรรมชาติของผู้หญิงไม่ได้รับการพัฒนา
6. ความไร้ระเบียบทางสังคมและความขัดแย้งในครอบครัวกำลังเพิ่มขึ้น
6. ผู้หญิงไม่ตระหนักถึงสิทธิความรับผิดชอบและหน้าที่ของตนเอง

เงื่อนไขที่เหมาะสมทำให้ความจำเป็นในการศึกษาของสตรีในประเทศของเราทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากความล้าหลังของการศึกษาของสตรีจึงเกิดผลเสียในระบบสังคมของประเทศ

ขั้นตอนในการศึกษาของสตรี:

รัฐบาลหลังประกาศเอกราชได้ดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อเผยแพร่การศึกษาของสตรี อย่างไรก็ตามมีการดำเนินการตามขั้นตอนน้อยมาก ปัจจุบันรัฐบาลให้การศึกษาฟรีแก่สตรีจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้องค์กรพัฒนาเอกชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่งได้ดำเนินกิจกรรมหลายด้านเพื่อเผยแพร่การศึกษาของสตรีตามความคิดริเริ่มของตนเองซึ่งมีแนวโน้มดีมาก ผู้ชายและผู้หญิงทำงานในหน่วยงานของรัฐและองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐหลายแห่ง การเพิ่มขีดความสามารถของสตรีในระดับปฏิบัติได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วจากกิจกรรมต่อเนื่องของการศึกษาสตรี นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาสำหรับสตรีแยกต่างหาก มาตรการเหล่านี้ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนผู้หญิง ความก้าวหน้าของการศึกษาของสตรีผ่านกระบวนการนั้นยังห่างไกล

สิ่งที่ต้องทำเพื่อเผยแพร่การศึกษาของสตรี:

รัฐบาลควรดำเนินการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อขยายการศึกษาของสตรี เอกชน
ควรใช้โปรแกรมที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมในขั้นตอน มีเพียงความพยายามร่วมกันของทุกคนเท่านั้นที่สามารถนำมาซึ่งความสำเร็จในการศึกษาของสตรีได้เพื่อที่จะเผยแพร่การศึกษาของสตรีรัฐบาลและไตรมาสอื่น ๆ จำเป็นต้องจับตาดูประเด็นต่อไปนี้

1. การศึกษาของสตรีควรถือเป็นประเด็นสำคัญระดับประเทศ
2. กำหนดนโยบายเฉพาะสำหรับการกระจายการศึกษาของสตรี
3. ควรกำหนดโปรแกรมที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากหมู่บ้านและเมือง
4. ต้องมีการเตรียมการเพื่อจัดสรรเงินทุนที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5. กระบวนการประเมินความก้าวหน้าของการศึกษาของสตรีควรเริ่มต้นโดยการจัดตั้งเซลล์ติดตาม
6. แจกจ่ายอุปกรณ์การเรียนฟรีให้กับนักเรียนที่ยากจน
6. ควรจัดระบบประชาสัมพันธ์ที่จำเป็นเพื่อเพิ่มการรับรู้ของสังคม
6. ควรให้ความสำคัญกับการศึกษาที่มุ่งเน้นอาชีพ
จำนวนสถาบันการศึกษาเอกชนควรเพิ่มขึ้น 9. ควรแต่งตั้งครูให้เพียงพอและเหมาะสม
10. ควรมีการจ้างงานที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสตรี

สรุป:

ในความเห็นของเราการศึกษาของสตรีเป็นปัญหาที่สำคัญมากสำหรับประเทศ ประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศเป็นผู้หญิง ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะจินตนาการถึงการพัฒนาประเทศโดยทำให้ผู้หญิงไม่ได้รับการศึกษา ในกรณีนี้หากสามารถนำการศึกษาของสตรีไปสู่การปฏิบัติผ่านโปรแกรมลำดับความสำคัญได้ก็จะได้รับประโยชน์มากมาย หากมีการเชื่อมโยงบทบาทของสตรีในการพัฒนาประเทศอย่างเหมาะสมก็สามารถนำพาประเทศไปสู่จุดสูงสุดของความเจริญรุ่งเรืองได้